Dzintaruistaba.lv partnerprogrammas noteikumi un nosacījumi

1. Šī līguma puses
1.1. "Dzintaruistaba.lv" ir Kaspars Boriss", NMRN. 26058410076, ar juridisko adresi: Izstādes iela 2a, Jelgava, LV-3002.

1.2. "Jūs", "jūsu" attiecas uz katru un ikvienu Dzintaruistaba.lv  partnerprogrammas partneri vai pakārtoto partneri. Piedalīšanās programmā nozīmē šeit noteikto noteikumu un nosacījumu pilnīgu pieņemšanu.

2. Partnerprogrammas noteikumi
2.1. Partnerprogrammas mērķis ir nodrošināt partneriem rīkus un resursus Dzintaruistaba.lv preču pārdošanas apjomu veidošanā, piesaistot jaunus produktu pircējus ar interneta vietnes www.dzintaruistaba.lv starpniecību.

2.2. Dzintaruistaba.lv maksās partnerim komisijas maksu par katru veikto pasūtījumu, ko Area IT saņēmis ar partnera palīdzību, pēc pakalpojuma vai produkta piegādes Dzintaruistaba.lv klientam. Komisijas maksas apjoms būs atkarīgs no produkta veida un tiks noteikts katram pakalpojumam un produktam atsevišķi Affiliate paneļa Kampaņas informācijā (http://area.lv/lv/affiliate).

3. Dzintaruistaba.lv pienākumi
3.1. Kodēts URL. Dzintaruistaba.lv nodrošinās jums tieši jūsu identificēšanai kodētu URL, kas ļaus jums izveidot saiti ar Dzintaruistaba.lv mājas lapu www. Dzintaruistaba.lv. Jūs varat ievietot šo saiti jebkurā vietā, tik daudz reizes, cik vēlaties, saskaņā ar pārējiem šī līguma noteikumiem attiecībā uz pieņemamām saitēm.

3.2. Uzskaite. Dzintaruistaba.lv apņemas uzskaitīt apmeklētājus, kas nosūtīti uz Dzintaruistaba.lv  ar jums šim nolūkam piešķirtās saites starpniecību. Dzintaruistaba.lv  maksās jums komisijas maksu par katru šādu nosūtīšanu, kas veikta saskaņā ar šo līgumu, atbilstoši komisijas maksu grafikam un šajā partneru līgumā noteiktajiem noteikumiem.

3.3. Partneru pieņemšana. Katru partneri, kas iesaistās Dzintaruistaba.lv partnerprogrammā, pārbauda partneru menedžeris, un dalībai Dzintaruistaba.lv partnerprogrammā tiek pieņemti tikai atbilstoši partneri. Pieņemšanas noteikumi nav iekļauti šajā līgumā, un par tiem vienpersoniski izlemj Partneru menedžeris, vadoties pēc pretendenta kvalifikācijas un pieredzes partnermārketingā.

4. Partneru pienākumi
4.1. Iesaistīšanās programmā. Pēc reģistrācijas veidlapas aizpildīšanas, ieliekot atzīmi izvēles rūtiņā pie teksta "Es piekrītu noteikumiem un nosacījumiem", un pēc pieņemšanas jūs kļūsiet par partneri, kam ir saistoši šī līguma noteikumi. Jūsu dalībai šajā programmā ir tikai un vienīgi šāds mērķis: tiesiski pieņemamā formā reklamēt Dzintaruistaba.lv mājas lapu, lai saņemtu komisijas maksu par produktiem, ko iegādāsies jūsu nosūtītās personas.

4.2. Partneru dalība. Dzintaruistaba.lv  partnerprogrammā var piedalīties gan fiziskas personas, gan Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas.

4.3. Minimālais vecums (ja partneris fiziska persona). Jūs apliecināt, ka dienā, kad jūs pirmoreiz izsakāt piekrišanu šī līguma noteikumiem, jūs esat vismaz 18 gadus vecs. Jūs apliecināt, ka atrodaties jurisdikcijā, kur piedalīšanās Dzintaruistaba.lv  partnerprogrammā nav jebkādu tiesību aktu pārkāpums.

4.4. Tiesībspēja (ja partneris juridiska persona). Jūs apliecināt, ka esat pilnīgi un pienācīgi pilnvarots pārstāvēt juridisko personu, kuras vārdā jūs noslēdzat šo līgumu.

4.5. Aktīva saite. Jūs uzņematies pilnu atbildību par sava kodētā URL pienācīgas un pastāvīgas darbības nodrošināšanu. Jūs apņematies paziņot Dzintaruistaba.lv, ja jūsu kodētais URL pārstās darboties vai nedarbosies pienācīgi.

4.6. Apliecinājumi. Jūs apņematies neizteikt nekādus apliecinājumus, solījumus, garantijas vai citus paziņojumus par Dzintaruistaba.lv, Dzintaruistaba.lv  vārdā vai par Dzintaruistaba.lv  mājas lapu, produktiem vai politiku izņemot Dzintaruistaba.lv  īpaši rakstiski apstiprinātus vai kā citādi piešķirtus jums no Dzintaruistaba.lv puses šādiem nolūkiem .

4.7. Saite. Jūs varat izmantot  Dzintaruistaba.lv piešķirto kodēto URL ar pieejamās Dzintaruistaba.lv  Saišu lappuses starpniecību vai kādā citā formā pēc jūsu izvēles, ar noteikumu, ka šī URL izmantošana nekādā veidā neceļ neslavu Dzintaruistaba.lv vai kā citādi nav nepieņemama pēc Dzintaruistaba.lv vienpersoniska sprieduma un vērtējuma. Jūs nedrīkstat pārkāpt Dzintaruistaba.lv vai kādas trešās personas autortiesības, preču zīmes vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Jūs nedrīkstat pārkāpt šo līgumu.

4.8. Grozījumi. Jūs piekrītat, ka Dzintaruistaba.lv jebkurā laikā var grozīt šo līgumu, nepaziņojot par to jums. Jūs apņematies patstāvīgi iegūt informāciju par jebkādām šī līguma izmaiņām, periodiski ieskatoties Dzintaruistaba.lv Affiliate kontroles paneļa līguma sadaļā.

4.9. Dzintaruistaba.lv klienti. Dzintaruistaba.lv  vienīgajam būs pilnīgas tiesības un pienākumi apkalpot visus klientus, kas piesaistīti ar jūsu kodētā URL starpniecību. Visi darījumi ar klientiem saistībā ar pakalpojumiem notiek tikai un vienīgi klientu un Dzintaruistaba.lv starpā. Dzintaruistaba.lv  ir tiesības un pienākums noteikt visas cenas un produktu piedāvājumus, kā arī tiesības veikt izmaiņas tajos, nepaziņojot par to partnerim.

5. Komisijas maksas
5.1. Komisijas maksu apjoms. Komisijas maksas tiek maksātas katru mēnesi par pārdošanas apjomiem, kas iegūti ar jūsu kodētā URL starpniecību saskaņā ar šajā līgumā noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem. Pašreizējie komisijas maksu apjomi katrai partneru kampaņai ir parādīti paneļa Kampaņas sarakstā  katram pakalpojumam vai produktam.

5.2. Komisijas maksu apstiprināšana. Katru nopelnīto komisijas maksu Dzintaruistaba.lv izskata un apstiprina, pamatojoties uz pasūtījuma identifikācijas datiem un citām detaļām. Izmaksai tiek apstiprinātas tikai komisijas maksas par derīgiem pasūtījumiem.

5.3. Maksājuma termiņš. Dzintaruistaba.lv samaksās jums visas apstiprinātās komisijas maksas 30 dienu laikā pēc dienas, kad komisijas maksa tika apstiprināta, komisijas maksu kopsumma sasniedza Dzintaruistaba.lv Affiliate panelī noteikto maksājamo minimālās izmaksas limitu 50EUR un šīs kopsummas atskaite ir nodota grāmatvedībā.

5.4. Aprēķinu laiks. Dzintaruistaba.lv apņemas maksāt jums šī līguma 5.1. punktā noteikto komisijas maksu pēc šīs komisijas maksas apstiprināšanas Dzintaruistaba.lv var jebkurā laikā mainīt komisijas maksas apjomu vai kādu citu šī līguma noteikumu, nepaziņojot par to jums. Jūsu pienākums ir regulāri ieskatīties Kampaņu lappusē, lai iegūtu informāciju par šīm izmaiņām.

5.5. Nav atļauta iekšēja pārdošana. Jūs saprotat un piekrītat, ka nenopelnīsiet komisijas maksu par saviem Dzintaruistaba.lv pakalpojumu vai produktu pirkumiem.

5.6. Maksājuma veids. Komisijas maksas tiks maksātas Bankas kontā vai Paypal kontu. Dzintaruistaba.lv neatbild par jebkādiem  zaudējumiem vai kaitējumiem, kas var rasties darījumos ar Banku maksājumiem vai kā citādi saistībā ar tiem.

5.7. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (ja partneris - fiziskas persona). Dzintaruistaba.lv maksās 24% iedzīvotāju ienākuma nodokli partnera vārdā Valsts ieņēmumu dienestam saskaņā ar likumu par iedzīvotāju maksājamajiem nodokļiem. Šī summa tiks atvilkta no komisijas maksas. Vienreiz gadā partnerim tiks nosūtīts pārskats par samaksātajiem nodokļiem. Partneriem pašiem nav nekas jādara attiecībā uz nodokļu maksāšanu šī līguma ietvaros.

5.8. Norēķinu kārtība (ja partneris juridiska persona). Dzintaruistaba.lv veiks komisijas maksas samaksu partnerim pamatojoties uz tā iesniegtu rēķinu, kura apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no tā saņemšanas dienas. Partneris rēķinus nosūta elektroniski uz Dzintaruistaba.lv e-pasta adresi – Info@dzintaruistaba.lv  atbilstoši Dzintaruistaba.lv līdz katra mēneša 5.datumam  iesniegtajā atskaitē sniegtajai informācijai par iepriekšējā kalendārajā mēnesī partnera sniegtajiem pakalpojumiem un partnerim pienākošos komisijas maksas apmēru. Puses apliecina, ka tās piekrīt rēķinu un citu līguma ietvaros paredzēto dokumentu apmaiņai elektroniskā veidā, izmantojot pušu norādītās e-pasta adreses un šādi iesniegti dokumenti ir uzskatāmi par pienācīgi sagatavotiem un pielīdzināmiem rakstveidā noformētiem un pašrocīgi parakstītiem.

6. Īpašumtiesības un licences
6.1. Īpašumtiesības uz īpašumu. Katra šī līguma puse patur visas tiesības, īpašumtiesības un ieinteresētību uz tās nosaukumiem, logotipiem, preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm, darba formas tērpiem, autortiesībām un patentētu tehnoloģiju, tai skaitā, bet ne tikai uz tiem nosaukumiem, logotipiem, preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm, darba formas tērpiem, autortiesībām un patentētu tehnoloģiju, ko tā izmanto pašlaik vai var izstrādāt un/vai izmantot nākotnē.

6.2. Licence. Dzintaruistaba.lv piešķir jums kā partnerim atsaucamu, neekskluzīvu vispasaules mēroga Licenci Dzintaruistaba.lv logotipu, preču zīmju un pakalpojumu zīmju izmantošanai, atveidošanai un pārraidīšanai jūsu mājas lapā tikai un vienīgi ar nolūku veicināt jūsu mājas lapas saiti ar Dzintaruistaba.lv, lai panāktu šī partneru līguma mērķa un nolūka izpildi. Šo licenci nedrīkst nodot vai piešķirt citiem.

6.3. Dzintaruistaba.lv  zīmola atslēgvārdi. Aizliegts izmantot Dzintaruistaba.lv zīmola atslēgvārdus „Dzintaruistaba" kā domēna vai subdomēna nosaukuma sastāvdaļu, izveidot kontus web resursos (Twitter, Draugiem, Facebook un tml), kuru nosaukumos pilnībā vai daļēji būtu iekļauts zīmola atslēgvārds.

6.4. Izbeigšana pēc pieprasījuma. Jūs piekrītat nekavējoties izbeigt jebkādas zīmes izmantošanu pēc Dzintaruistaba.lv  pieprasījuma, kas nosūtīts uz jūsu norādīto e-pasta adresi, kas glabājas Dzintaruistaba.lv affiliate programmas profilā.

7. Izbeigšana
7.1. Ietekme uz komisijas maksu. Katra no pusēm var jebkurā laikā izbeigt šo līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai pusei uz norādīto kontakta e-pastu. Izņemot šī līguma 7.2. punktā noteikto izbeigšanu, jebkādas komisijas maksas, kuras šādas izbeigšanas dienā ir bijušas apstiprinātas un kopsummā ir virs minimālās izmaksas summas 50EUR, tiks samaksātas pēc izbeigšanas. Jebkāda komisijas maksa, kas izbeigšanas paziņojuma dienā nav apstiprināta, netiks apstiprināta pēc tās.

7.2. Šī līguma pārkāpums. Šī līguma vai kādu tā noteikumu pārkāpums, apzināts vai neapzināts, tīšs vai netīšs, ir pamats nekavējošai līguma apturēšanai vai pēc Dzintaruistaba.lv vienpersoniskas izvēles šī līguma pilnīgai izbeigšanai.

7.2.1. Apturēšana. Apturēšana šī punkta izpratnē nozīmē visu komisijas maksu izmaksu – gan apstiprināto, gan neapstiprināto – apturēšanu līdz pārkāpuma labošanai. Ja pārkāpums netiek labots Dzintaruistaba.lv noteiktā pamatotā laika periodā, apturēšana kļūst par izbeigšanu saskaņā ar 7.2. punktu, sākot ar sākotnējās apturēšanas dienu.

7.3. Palikšana spēkā. Pēc šī līguma izbeigšanas visas saskaņā ar to piešķirtās tiesības un licences nekavējoties tiek anulētas. 4.6. punkts, 7. sadaļa (Izbeigšana), 8.1 –8.14. punkts (ieskaitot) un 8.16.–8.19. punkts pilnībā paliek spēkā pēc šādas izbeigšanas.


8. Vispārēji noteikumi
8.1. Pilnvaras. Katra no pusēm apliecina otrai, ka tai ir pilnīgas saistošas pilnvaras noslēgt šo līgumu un kādas organizācijas gadījumā, kas nav persona, kura piekrīt šī līguma nosacījumiem, šī persona uzņemas pilnas saistošas pilnvaras organizācijas vārdā.

8.2. Nepārkāpšana. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un Dzintaruistaba.lv savstarpējiem darījumiem nepārkāpt trešo personu autortiesības, patentus, preču zīmes, komercnoslēpumus vai citas īpašuma tiesības vai publicitātes vai privātuma tiesības.

8.3. Likuma pārkāpšana. Jūs apņematies nepārkāpt nekādus spēkā esošus likumus, rīkojumus, noteikumus vai standartus.

8.4. Pakalpojumu noteikumi. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un Dzintaruistaba.lv savstarpējiem darījumiem pakļauties šī līguma nosacījumiem, kas iekļauti tajā, it kā tie būtu izskaidroti detalizēti.

8.5. Nevēlams e-pasts – surogātpasts. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un Dzintaruistaba.lv savstarpējiem darījumiem neizmantot nevēlamu komerciālu e-pasta ziņojumu (saukts arī surogātpasts) sūtīšanu un nepieļaut tā izmantošanu saistībā ar Dzintaruistaba.lv partnerprogrammu.

8.6. Neslavas celšana / apmelošana. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un Dzintaruistaba.lv savstarpējiem darījumiem nepārraidīt nekādu informāciju, kas ir vai var tikt uzskatīta par neslavas celšanu vai apmelošanu.

8.7. Pieklājība. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un Dzintaruistaba.lv savstarpējiem darījumiem neievietot  Dzintaruistaba.lv reklāmas mājas lapās un nepārsūtīt nekādu informāciju, kas ir vai var tikt uzskatīta par nepieklājīgu, pornogrāfisku vai piedauzīgu.

8.8. Negodīga konkurence. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un Dzintaruistaba.lv savstarpējiem darījumiem nepārkāpt nekādus likumus, kas attiecas uz negodīgu konkurenci, ir vērsti pret diskrimināciju, viltus reklāmu vai šo līgumu.

8.9. Vardarbības veicināšana. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un Dzintaruistaba.lv savstarpējiem darījumiem nedarīt neko tādu, kas varētu veicināt vardarbību vai izplatīt naidīgas runas.

8.10. Kaitējums Dzintaruistaba.lv. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un Dzintaruistaba.lv savstarpējiem darījumiem nedarīt neko tādu, kas varētu jebkādā veidā kaitēt Dzintaruistaba.lv vai kā citādi bojāt tā serverus vai aprīkojumus, tostarp neizmantot vai kā citādi nepārsūtīt vīrusus, Trojas zirgus, datortārpus, laika bumbas, sijātājrobotus vai citus līdzīgi kaitīgus vai bīstamus programmatūras veidus.

8.11. Neizmantot automātiskas saites. Jūs apņematies neizmantot nekādas saites, kas tiek vai var tikt aktivizētas automātiski, ja lietotājs uz tām nenoklikšķina.

8.12. GARANTIJAS ATRUNA. JŪS ATZĪSTAT UN PIEKRĪTAT, KA JEBKĀDI PAKALPOJUMI VAI MATERIĀLI, KO NODROŠINA AREA IT SASKAŅĀ AR ŠO LĪGUMU, TIEK NODROŠINĀTI TĀDI, KĀDI TIE IR, AR VISĀM KĻŪDĀM UN TĀDI, KĀDI IR PIEEJAMI, UN KA AREA IT NEIZSAKA NEKĀDUS APLIECINĀJUMUS VAI GARANTIJAS, TIEŠAS VAI NETIEŠAS, AR LIKUMU NOTEIKTAS VAI CITĀDAS, UN ĪPAŠI ATSAKĀS SAVĀ UN SAVU PIEGĀDĀTĀJU, IZPLATĪTĀJU UN LICENCES DEVĒJU VĀRDĀ NO JEBKĀDĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ LĪGUMA IETVAROS PIEGĀDĀTO PAKALPOJUMU VAI MATERIĀLU NODERĪGUMU, PRECIZITĀTI, UZTICAMĪBU VAI EFEKTIVITĀTI, VAI UZ TO, KA ŠĪ LĪGUMA IETVAROS SNIEGTIE PAKALPOJUMI BŪS NEPĀRTRAUKTI, BEZ KĻŪDĀM VAI PIEEJAMI AR KĀDAS NOTEIKTAS IZPLATĪŠANAS METODES STARPNIECĪBU, VAI KA ŠĪ LĪGUMA IETVAROS PIEGĀDĀTIE PAKALPOJUMI VAI MATERIĀLI DARBOSIES AR KATRU INTERNETA PĀRLŪKPROGRAMMU, VAI KA DEFEKTI IR VAI TIKS IZLABOTI, VAI KA ŠĀDI PAKALPOJUMI VAI MATERIĀLI ATBILDĪS JEBKURAS PUSES PRASĪBĀM. NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠMINĒTO UN IZŅEMOT GADĪJUMUS, JA ŠAJĀ LĪGUMĀ IR NOTEIKTS CITĀDI, AREA IT ATSAKĀS NO VISĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ PIEPRASĪJUMU TIRGŪ VAI PIEMĒROTĪBU KĀDAM NOTEIKTAM MĒRĶIM UN NEPĀRKĀPŠANU. AREA IT NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEBŪS ATBILDĪGS JŪSU PRIEKŠĀ PAR JEBKĀDU PAKALPOJUMA TRAUCĒJUMU, PĀRTRAUKUMU, DĪKSTĀVI VAI NEPAREIZU SAITES SAVIENOJUMU SASKAŅĀ AR ŠO LĪGUMU.

8.13. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS. AREA IT NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEBŪS ATBILDĪGS JŪSU PRIEKŠĀ PAR ZAUDĒTU PEĻŅU VAI KĀDIEM CITIEM SEKOJOŠIEM, ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, LAI KĀ TIE BŪTU IZRAISĪTI, KĀ ARĪ PAR JEBKĀDU ATBILDĪBAS TEORIJU (TAI SKAITĀ, BET NE TIKAI, NOLAIDĪBU), KAS RADUSIES ŠĪ LĪGUMA DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR TO, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI AREA IT IR BRĪDINĀTS PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU. JŪS ATZĪSTAT, KA ŠAJĀ PARTNERU LĪGUMĀ NOTEIKTĀS KOMISIJAS MAKSAS DAĻĒJI IR PAMATOTAS UZ ŠIEM IEROBEŽOJUMIEM, UN KA ŠIE IEROBEŽOJUMI BŪS SPĒKĀ NEATKARĪGI NO JEBKĀDA TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻA PAMATA MĒRĶA NEIZPILDES. Tomēr, neraugoties uz iepriekšminēto, šajā sadaļā netiek ierobežota katras puses atbildība otras puses priekšā par (i) tīšu vai ļaunprātīgu amatpārkāpumu; (ii) lielu nolaidību; (iii) nodrošināšana saskaņā ar 8.12. sadaļu vai (iv) katras puses atbildību par nāvi vai cilvēku savainojumu vai savām krāpšanas darbībām.

8.14. Nodrošināšana. Jūs apņematies nodrošināt, aizstāvēt un atzīt par nevainīgu Dzintaruistaba.lv un tā saistītos uzņēmumus, direktorus, darbiniekus un aģentus, brīvus no visas un jebkādas atbildības, zaudējumiem, kaitējumiem, savainojumiem vai izdevumiem (ieskaitot juristu honorārus un ekspertu liecinieku maksas), kas var rasties no jebkādas pieprasītas vai piedēvētas rīcības vai bezdarbības attiecībā uz jebkādu trešo personu neatkarīgi no tā, vai šāda pieprasīta vai piedēvēta rīcība vai bezdarbība rodas no prasības par kopētu rakstu materiālu nepareizu izmantošanu, Licences pārkāpšanu, nepareizu domēna izmantošanu, nepareizu preču zīmju izmantošanu vai kādu citu aktīvas vai pasīvas nolaidības izpausmi.

8.15. Neatkarīgi darbuzņēmēji. Katra no pusēm darbosies kā neatkarīgs darbuzņēmējs, un tai nebūs pilnvaru uzlikt otrai pienākumus vai jebkādā veidā saistīt to.

8.16. Likumu / vietas izvēle. Šis Līgums ir sastādīts un tiek skaidrots un īstenots saskaņā ar Latvijas likumiem. Jebkāda rīcība šī Līguma īstenošanai jāveic Latvijas Republikas tiesās.

8.17. Dalāmība. Šī Līguma nosacījumi ir neatkarīgi un atdalāmi cits no cita, un ja kāds no tiem kāda iemesla dēļ ir kļuvis pilnībā vai daļēji nederīgs vai neīstenojams, tas nekādi neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esamību vai īstenojamību.

8.18. Integrācija. Šis Līgums veido visu vienošanos pušu starpā un anulē un aizstāj visas un jebkādas iepriekšējas vienošanās, un ir paredzēts kā pušu savstarpējās vienošanās pilnīga izpausme. Šo Līgumu drīkst grozīt tikai, ja Dzintaruistaba.lv ievieto savā mājas lapā jaunu līgumu.

8.19. Izmantošana nozīmē parakstīšanu. Jūsu piekrišanu šajā līgumā izteiktajiem noteikumiem nozīmē jūsu piedalīšanās Dzintaruistaba.lv partnerprogrammā, ieskaitot arī partnera pieteikuma veidlapas iesniegšanu un jebkādas komisijas maksas saņemšanu saskaņā ar šo līgumu. Dzintaruistaba.lv  drīkst modificēt, grozīt, pārveidot vai kā citādi mainīt šo līgumu, nepaziņojot par to citām pusēm, izņemot paša līguma izmainīšanu, padarot izmaiņas pieejamas partneriem Dzintaruistaba.lv  mājas lapā.

8.20. Neizpaušana. Partneris atzīst, ka šī Līguma izpildes laikā viņš varēs piekļūt Dzintaruistaba.lv konfidenciālai un īpašniekam piederošai informācijai ("Konfidenciāla informācija"). Partneris piekrīt neizpaust un neizplatīt Konfidenciālo informāciju bez Dzintaruistaba.lv  iepriekšējas īpašas rakstiskas atļaujas. Termins "Konfidenciāla informācija" neattiecas uz informāciju, kas ir vai kļūst pieejama plašai sabiedrībai bez Partnera rīcības vai bezdarbības, kas kļūst pieejama Partnerim no trešajām personām, Partnerim nezinot par uzticības personas pienākuma pārkāpumu, vai uz tādu informāciju, kas jau bija Partnerim zināma pirms šī Līguma parakstīšanas dienas.